MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 14.03.2014 r.

 

 

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

na budowę kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Szałe etap I,

gmina Opatówek.

 

 

Zp.In.271.3.2014

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia numer Zp.In.271.3.2014 z dnia 04.03.2014 roku w Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców - punkt 2.8., 3.2., 9.2.,12.1.

 

W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt 2.8., otrzymuje brzmienie:

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 oraz opisane "Oferta na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek. Nie otwierać przed dniem 21 marca 2014 roku godz.10:00".

 

W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt 3.2., otrzymuje brzmienie:

 

Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

 

1.       Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (o długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej minimum 3000 mb oraz długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej minimum 1000 mb w każdym zadaniu) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto - każde zadanie.

2.       Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał również zadania obejmujące:

a)       wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy minimum 250 mm,

b)       wykonanie co najmniej 4 sztuk kompletnych przepompowniami ścieków sanitarnych (w jednym zadaniu),

c)       wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej po robotach wodno - kanalizacyjnych o powierzchni minimum 6 000 m2 (w jednym zadaniu),

d)       wykonanie 1 sztuki kompletnej komory pomiarowej ścieków sanitarnych.

 

W pozycji numer 1 Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót kanalizacyjnych (zadań - umów) w celu spełnienia wyżej wymienionych warunków.

 

Każda z robót wymienionych w pozycji numer 2 może być wykonana w ramach różnych zadań-umów.

 

Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym lub innym dokumentem, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że zlecone roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o poświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści poświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

 

W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt 9.2., otrzymuje brzmienie:

 

Termin składania ofert upływa dnia 21 marca 2014 roku o godz. 9:45.

 

W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców punkt 12.1., otrzymuje brzmienie:

 

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 21 marca 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 15.

 

Niniejsze wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11