MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek.
Numer ogłoszenia: 135892 - 2014; data zamieszczenia: 22.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 71924 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek wraz z budową przepompowni ścieków i komory pomiarowej. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC o średnicy 200 mm - dł. 1 042 mb, o średnicy 250 mm - dł. 1 716 mb, o średnicy 315 mm - dł. 1 590 mb wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi z PVC o średnicy 160 mm - 112/540 szt./mb, o średnicy 200 mm - 24/102 szt./mb wprowadzonymi do granicy z posesją zainteresowanych. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w tworzywowe studzienki systemowe o średnicy 425 mm oraz w miejscach węzłowych, we włazowe betonowe prefabrykowane o średnicy 1000 mm studnie rozprężne o średnicy 1200 mm. 2. Budowę sieci kanalizacji tłocznej PEHD o średnicy 90 mm - dł. 726 mb, o średnicy 110 mm - 365 mb, o średnicy 125 mm - 918 mb. W zakresie kanalizacji tłocznej zaprojektowano system rurociągów z rur PEHD średnicy 90 mm, 110 mm, 125 mm, zgrzewanych doczołowo. 3. Budowę komory krat z komorą pomiarową 1 kpl. 4. Budowę pompowni ścieków 4 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane BUDMEX, Aneta Wawrzyniak - lider konsorcjum, ul. Zaremby 16 H, 62-740 Tuliszków, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4207250,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 2585733,95

-          Oferta z najniższą ceną: 2379547,57 / Oferta z najwyższą ceną: 3685235,78

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57