MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Numer ogłoszenia: 86768 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 71924 - 2014 data 04.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax. 062 7618017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

-          W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (o długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej minimum 3000 mb oraz długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej minimum 1000 mb w każdym zadaniu) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto - każde zadanie z czego : - jedno zadanie obejmować musi co najmniej wykonanie kolektora grawitacyjnego średnicy minimum 250 mm wraz z co najmniej 4 przepompowniami ścieków sanitarnych, - drugie zadanie obejmować musi co najmniej wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o powierzchni minimum 6 000 m2, - jedno z zadań winno także obejmować budowę co najmniej 1 sztuki kompletnej komory pomiarowej ścieków sanitarnych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót kanalizacyjnych (zadań) w celu spełnienia wyżej wymienionych warunków. Każde z zadań wymienionych wyżej winno być wykonane w ramach jednej umowy. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym lub innym dokumentem, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że zlecone roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o poświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści poświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek..

-          W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ( o długości sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej minimum 3000 mb oraz długości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej minimum 1000 mb w każdym zadaniu ) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto - każde zadanie. 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał również zadania obejmujące: a) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy minimum 250 mm, b) wykonanie co najmniej 4 sztuk kompletnych przepompowniami ścieków sanitarnych ( w jednym zadaniu ), c) wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej po robotach wodno - kanalizacyjnych o powierzchni minimum 6 000 m2 ( w jednym zadaniu ), d) wykonanie 1 sztuki kompletnej komory pomiarowej ścieków sanitarnych. W pozycji numer 1 Zamawiający nie dopuszcza łączenia robót kanalizacyjnych ( zadań - umów ) w celu spełnienia wyżej wymienionych warunków. Każda z robót wymienionych w pozycji numer 2 może być wykonana w ramach różnych zadań - umów. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym lub innym dokumentem, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że zlecone roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o poświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści poświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek..

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

-          W ogłoszeniu jest: 19.03.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13..

-          W ogłoszeniu powinno być: 21.03.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57