MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Szulec, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 178536 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121120 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szulec, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,46 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 3 szt. 2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe - 10 m 3.ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 układana mechanicznie rozściełaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 2070 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy - 2070 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 1840 m2 4.OZNAKOWANIE PIONOWE - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - 3 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 3 szt. 5.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II - 92 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III - 920 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          BEDRÓG Roboty Drogowo Budowlane Sebastian Piętka, Smółki 1 A, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75356,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 85054,50

-          Oferta z najniższą ceną: 85054,50 / Oferta z najwyższą ceną: 97267,17

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57