Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 16.05.2014 roku

 

Zp.In.271.7.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Szulec, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

BEDRÓG Roboty Drogowo - Budowlane, Sebastian Piętka

62-840 Koźminek

Smółki 1A

 

Cena wybranej oferty: 85.054,50 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.,

ul. Częstochowska 95,

62-800 Kalisz

299,85

299,85

2.

BEDRÓG Roboty Drogowo Budowlane,

Sebastian Piętka,

62-840 Koźminek, Smółki 1A

300,00

300,00

3.

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Roboty Drogowo Budowlane ROL - DRÓG,

62-860 Opatówek, Rajsko 2

288,48

288,48

4.

BUDKOM Przedsiębiorstwo

Produkcyjno Handlowo Usługowe,

J. Hofman i K. Kosecki Sp. J.

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 114-120

262,32

262,32

5.

Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG,

Damian Dzikowski,

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

264,48

264,48

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27