MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Kobierno, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 220792 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179982 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kobierno, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: akres robót obejmuje : 1. Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa w terenie równinnym - 0,5 km, - zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 3 szt., - usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60%powierzchni - 0,02 ha. 2. Roboty rozbiórkowe - roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe - 4,0 m, 3. Roboty nawierzchniowe - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV ( 500,0m x 4,5m ) - 2250,00 m2, - remont istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 10 % powierzchni - 200,00 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 cm układana mechanicznie rozściełaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( 500,0m x 4,5m ) - 2250,00 m2, - skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,7 kg/m2 ( 500,0m x 4,5m ) - 2250,00 m2, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5 - 10 t ( 500,0m x 4,0m ) - 2000,00 m2, 4. Roboty wykończeniowe - formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi ( 1000 m2 x 0,1 ) - 100,00 m3, - plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III ( 500,0 m x 1,0 m x 2) - 1000,00 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne KAREX, Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86349,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 99605,40

-          Oferta z najniższą ceną: 99605,40 / Oferta z najwyższą ceną: 128590,35

-          Waluta: PLN.

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57