Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 18.06.2014 roku

 

Zp.In.271.8.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kobierno, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX,

62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12,

z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

 

Cena wybranej oferty: 99.605,40 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne

KAREX, 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12,

z/s Ociąż, ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

300,00

300,00

2.

Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG,

Damian Dzikowski,

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

232,38

232,38

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 09.07.2020 22:21:36