MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Cienia Druga - Cienia Trzecia, gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 259772 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221038 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Druga - Cienia Trzecia, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : 1. Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym - 0,475 km, - zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 3 szt., - usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60%powierzchni - 0,01 ha, - mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - 0,02 ha, - karczowanie pni o śr. 10 - 15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III -IV o normalnej wilgotności - 10 szt., - karczowanie pni o śr. 16 - 25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III -IV o normalnej wilgotności - 12 szt., - wywożenie karpiny poza teren budowy - 4,4 m-p. 2. Roboty rozbiórkowe - roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi - 10 m. 3. Roboty nawierzchniowe - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I- IV ( 475,0m x 4,5m ) - 2137,50 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 cm układana mechanicznie rozściełaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( 475,0m x 4,5m ) - 2137,50 m2, - skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 ( 475,0m x 4,5m ) - 2137,50 m2, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5 - 10 t ( 475,0m x 4,0m ) - 1900 m2, 4. Roboty wykończeniowe - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi ( 950 m2 x 0,1 ) - 95,00 m3, - plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III ( 475,0 m x 1,0 m x 2) - 950,00 m2....

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81289,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 104800,61

-          Oferta z najniższą ceną: 104800,61 / Oferta z najwyższą ceną: 104800,61

-          Waluta: PLN.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11