MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w miejscowości Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 305718 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265604 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa w terenie równinnym - 1,355 km. - zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 5 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm (remont cząstkowy) - 20 m2, - roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10 cm - 700,00 m, - mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości śr. 4 cm ( remont cząstkowy) - 20 m2, - wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowawczym na odl. 5 km - 3,8 m3. 3. ROBOTY ZIEMNE - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - 30 m3, - oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 200 m. 4. WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI (POSZERZENIA DROGI - koryta o głęb. 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni przy użyciu koparki, z wywozem urobku do 1km wgruntach kat. II-IV wraz z wywozem materiału (350,0 m x 0,5 m x 2) - 350 m2, - mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV ( 350,0 m x 0,5 m x 2 ) - 350 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( 350,0 m x 0,5 m x 2 ) - 350 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( 350,0 m x 0,5 m x 2 ) +20 m2 remonty - 370 m2, - skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 ( 350,0 m x 0,5 m x 2) +20 m2 remonty - 370 m2, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t (350,0 m x 0,35 m x 2 ) +20 m2 remonty - 265 m2. 5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV (265,0m x 4,0 m+20m2) - 1080 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 cm układana mechanicznie rozściełaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm ( 265,0m x 4,0 m+20m2 ) - 1080 m 2, - skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 ( 1090,0 m * 4,0 m + 265,0 m * 3,5 m + 20m2 łuki ) - 5307,5 m2, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dlaKR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 510 t ( 1090,0 m * 4,0 m + 265,0 m * 3,5 m + 20 m2 łuki - 5307,5 m2. 6. OZNAKOWANIE PIONOWE - pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - 3 szt, - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30 - 40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 3 szt. 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi ( 2710m2 x 0, 1) - 271 m3, - plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I - III (1355,0 m x 2 x 1,0 m) - 2710 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Spółka z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179854,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 214670,67

-          Oferta z najniższą ceną: 214670,67 / Oferta z najwyższą ceną: 272491,13

-          Waluta: PLN.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57