MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej
w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci Gillerów
na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek

Numer ogłoszenia: 307512 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271828 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci Gillerów na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT DROGOWYCH I SANITARNYCH I. Ulica Szadkowskiego 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą - 0,179 km. 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl.> 1 km sam. samowyład. - 499,00 m3. 3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 850,70 m2. 4.Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 283,60 m2. 5.Umocnione podłoże z C-3/4 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - 1089,50 m2. 6. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr.15 cm - 1089,50 m2. 7. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5 cm Krotność = 0.5 - 1089,50 m2. 8. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 - 1089,50 m2. 9. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25 - 1089,50 m2. 10.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo- piaskowej - 310,50 m. 11. Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 8/10 - 20,183 m3. 12. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - 0,50 m3. 13. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 3,00 m 14. Przestawienie istniejącej studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - 5,00 szt. 15. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - 28,00 m. 16. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - 259,35 m2. II. Ul Braci Gillerów 17. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 0.127 km. 18. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 w gr.kat. III-IV z transp. urobku na odl.> 1 km sam. samowyład. - 332,99 m3. 19. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 541,20 m2. 20. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 180,40 m2. 21. Umocnione podłoże z C-3/4 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - 658,00 m2. 22. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm - 658,00 m2. 23. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 5cm Krotność = 0.5 - 658,00 m2. 24. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2 - 658,00 m2. 25. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S 50/70 Krotność = 1.25 - 658,00 m2. 26. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo- piaskowej - 248,00 m. 27. Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C 8/10 - 11,16 m3. 28. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - 0,30 m3. 29. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm - 12,00 m. 30. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - 240,00 m2. 31. Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. III - 57,60 m3. 32. Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gr. III-IV - 57,60 m3. 33. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm - 70,00 m. 34. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 10,00 m. 35. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - 4,00 szt. 36. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 1m - 1,00 stud..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          BUDKOM Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe J. Hofman i K. Kosecki Sp. J., ul. Łódzka 114 - 120, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 243068,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 264654,16

-          Oferta z najniższą ceną: 264654,16 / Oferta z najwyższą ceną: 289263,09

-          Waluta: PLN.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57