MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 08.09.2014 roku

 

Zp.In.271.14.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Piotra Szadkowskiego i Braci Gillerów na Osiedlu Kościuszki w miejscowości Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "BUDKOM"

J. Hofman i K. Kosecki Sp. J.

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 114-120

 

Cena wybranej oferty: 264.654,16 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

BUDKOM Przedsiębiorstwo

Produkcyjno Handlowo Usługowe

J. Hofman i K. Kosecki Sp. J.

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 114-120

300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.,

ul. Częstochowska 95,

62-800 Kalisz

274,47

274,47

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11