MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
Tłokinia Kościelna - Nędzerzew, gmina Opatówek.

Numer ogłoszenia: 327272 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281822 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Nędzerzew, gmina Opatówek..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,6 km, - ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów, 600*2*1 - 1200 m2, - zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 3 szt. 2.ROBOTY ZIEMNE - koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - 600*2*0.25+150 - 450,00 m2. 3.JEZDNIA - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach 600*2*0.25+150 - 450,00 m2, - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach 600*2*0.25+150 - 450,00 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniach 600*2*0.25+150 - 450,00 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 600*4.5+150 - 2850,00 m2, - skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 600*4.5+150 - 2850,00 m2, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 600*4+150 - 2550,00 m2. 4.POBOCZA - formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km - 600*2*1.0*0.2 - 240,00 m3. - plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. .I - III m2 600*2*1.0 - 1200,00 m2. 5.PORĘCZE OCHRONNE - poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m 6*2 - 12,00 m. 6.OZNAKOWANIE PIONOWE - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30 - 40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 3 szt., - pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 - 5 szt...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          BEDRÓG Roboty Drogowo Budowlane, Sebastian Piętka, Smółki 1 A, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 123530,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 134574,30

-          Oferta z najniższą ceną: 134574,30 / Oferta z najwyższą ceną: 168442,35

-          Waluta: PLN.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57