MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 19.09.2014 roku

 

Zp.In.271.15.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Nędzerzew, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

BEDRÓG Roboty Drogowo Budowlane

Sebastian Piętka

62-840 Koźminek, Smółki 1A

 

Cena wybranej oferty: 134.574,30 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

KAREX,

62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19 z/s Ociąż,

ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

260,61

260,61

2.

Zakład Budowlano - Drogowy KALDRÓG,

Damian Dzikowski,

62-800 Kalisz, Łódzka 196

239,67

239,67

3.

BEDRÓG Roboty Drogowo Budowlane

Sebastian Piętka

62-840 Koźminek, Smółki 1A

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57