Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Zagospodarowania terenów wokół stawów w miejscowości Opatówek
Numer ogłoszenia: 326016 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291380 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowania terenów wokół stawów w miejscowości Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót zagospodarowanie terenów wokół stawów w miejscowości Opatówek obejmuje : 1. Wykonanie murków z lanego betonu - 71,74 m2 + 30,50 m 2 = 102,24 m 2 . 2. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o podwyższonym standardzie - 407,00 m2. 3. Ułożenie nawierzchni 10 x 20 z kostki betonowej szarej - bez wypełnienia kamieniem - 346,18 m2 + 907,75 m 2 =1253,93 m 2. 4. Wykonanie nawierzchni ekologicznej z elementów betonowych - 100,55 m 2. 5. Roboty instalacyjne elektryczne - wykonanie oświetlenia alejek spacerowych. Wyżej wymienione prace należy wykonać wraz z robotami towarzyszącymi określonymi szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          BEDRÓG Roboty Drogowo Budowlane Sebastian Piętka, Smółki 1A, 62-840 Koźminek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 388759,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 495000,00

-          Oferta z najniższą ceną: 495000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 504765,96

-          Waluta: PLN.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27