MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawady,
gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 366138 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310988 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawady, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje : 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym - 0,79 km, - zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 6 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 - 10 cm włączenia w drogi asfaltowej - 20 m. 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni gr. kat. I - IV ( 690,0 m x 3,5 m + 120 m2 skrzyżowania, łuki, zjazdy do posesji ) - 2535 m2, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 układana mechanicznie rozściełaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm ( 690,0 m x 3,5 m + 120 m2 skrzyżowania, łuki, zjazdy do posesji ) - 2535 m2, - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 790,0 m x 3,5 m + 150 + 90 m2 skrzyżowania, łuki ) - 3005 m2, - nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1 - 2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t ( 790,0 m x 3,0 m + 150 + 90 m2 skrzyżowania, łuki ) - 2610 m2, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grubość do 4cm ( 120m2 ) - 120 m2. 4. OZNAKOWANIE PIONOWE - pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 - 1 szt., - słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30 - 40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - szt.1...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Budowlano Drogowy KALDROG, Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118832,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 150286,94

-          Oferta z najniższą ceną: 150286,94 / Oferta z najwyższą ceną: 167846,38

-          Waluta: PLN.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11