MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 27.10.2014 roku

 

Zp.In.271.19.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sierzchów, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane

ROL-DRÓG, Rafał Świątek

62-860 Opatówek, Rajsko 2

 

Cena wybranej oferty: 134.879,95 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Drogowego S.A.,

62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

383,55

383,55

2.

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Roboty Drogowo Budowlane

ROL-DRÓG, Rafał Świątek,

62-860 Opatówek, Rajsko 2

500,00

500,00

3.

Zakład Budowlano - Drogowy

KALDROG, Damian Dzikowski,

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

437,05

437,05

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11