MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn.18.12.2014 roku

 

ZEAS.ZP.221/2/14

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

"Świadczenie usług przewozu osób - uczniów w gminie Opatówek."

Część 1 - Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Transport Osobowy Julian Jaszek

62-840 Koźminek, pl. św. Wawrzyńca 2

 

Cena wybranej oferty:

Część I zamówienia - 135 021,60 PLN

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 90 %.Serwis 10%

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr

części zam.

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny

i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt.

w kryterium: serwis

Razem

1.

Transport Osobowy Julian Jaszek

62-840 Koźminek,

pl. św. Wawrzyńca 2

270,00

30,00

300,00

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11