MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 23.12.2014 r.

Zp.In.271.21.2014

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       W opisie technicznym do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego podano wariantowe technologie wykonania ogrodzenia:

-          ogrodzenie systemowe z paneli na profilu,

-          ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach.

Są to bardzo różniące się technologie. W związku z powyższym, dla równego startu oferentów przy wycenie zadania proszę o określenie sposobu wykonania w/w ogrodzenia.

2.       Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej, proszę o sprecyzowanie rodzaju projektowanego ogrodzenie, czy ogrodzenie ma być wykonane z paneli czy siatki. Zaznaczam, że wykonanie ogrodzenia z paneli jest o 100% droższe niż z siatki.

3.       Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej w dwóch kolorach, czerwonym - ceglastym oraz zielonym. Kolor niebieski jest kolorem droższym, co znacznie podniesie koszt inwestycji.

4.       Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki nawierzchni poliuretanowej na czerwony - ceglasty RAL 3009, zielony RAL 6002 oraz niebieski 5010.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1, 2. Do wyceny kosztorysu ofertowego należy przyjąć ogrodzenie systemowe dla boisk sportowych wykonane z paneli z drutu spawanego o parametrach technicznych - zgodnie z opisem technicznym projektu oraz rysunkami nr PW 7 i 8 projektu architektoniczno-budowlanego.

 

Ad. 3, 4. Zamawiający nie dopuszcza zmian kolorystyki nawierzchni poliuretanowej.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57