MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 14.01.2015 r.

Zp.In.271.22.2014

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji projektowej, proszę o sprecyzowanie rodzaju projektowanego ogrodzenia, czy ogrodzenie ma być wykonane z paneli czy siatki. Zaznaczam, że wykonanie ogrodzenia z paneli jest o 100 % droższe niż z siatki.

2.       Czy wyrażacie Państwo zgodę na przewidziane projektem alternatywne ogrodzenie wykonane z siatki stalowej plecionej z drutu o średnicy 3,0 mm o oczkach 40 x 40 mm na słupach z rur stalowych o średnicy min. 60 mm jako gotowego systemowego wyrobu przeznaczonego dla boisk wielofunkcyjnych spełniającego wymogi wytrzymałościowe, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Ogrodzenie z siatki stężone górą ryglem z rury o średnicy min. 42 mm oraz nad furtkami i analogicznie stężeniami ukośnymi w skrajnych polach ze słupami. Siatka ogrodzenia naciągnięta drutem napinającym w 8 rzędach o średnicy min. 3,2 mm przymocowanym do słupów pośrednich za pomocą systemowych przelotek i złączek (na końcach zamontowane napinacze). Rozstaw słupków ogrodzenia co ca.2,50 m. Połączenie stężeń rurowych ze słupami systemowymi łącznikami tulejowymi. Ogrodzenie zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie metodą ogniową.

3.       Zamawiający w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót pkt. 3.3.2. narzuca wykonanie nawierzchni poliuretanowej konkretnego dostawcy, wskazując na nawierzchnię TETRAPUR ENZ. Zamawiający nie może wskazać konkretnego produktu. Wpływa to na ograniczenie konkurencyjności i oferty złożone tylko przez firmy mające dostęp do ww. systemu nawierzchni. Na rynku jest kilku dostawców komponentów nawierzchni poliuretanowej, posiadających równoważne systemy nawierzchni. Proszę o usuniecie parametrów dotyczących nawierzchni i dopuszczenie nawierzchni innych producentów, spełniających podstawowe wymaganie tj. nawierzchnia typu natrysk.

4.       Proszę o usuniecie zapisu, że nawierzchnia musi posiadać pełną, ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację ITB. Dokument ten jest dobrowolny i nie jest uznawany za najważniejszy dokument potwierdzający parametry nawierzchni. Obecnie najważniejszym dokumentem potwierdzającym parametry nawierzchni jest zgodność z normą PN:EN. Bardzo proszę o zmianę wymagalności dokumentów z Rekomendacji lub aprobaty na zgodność z normą PN:EN.

5.       Opis techniczny pkt 5.2 wskazuje, że otwory drenażu pionowego należy wypełnić mieszaniną gruboziarnistego żwiru z lepiszczem poliuretanowym. Przedmiar robót nie uwzględnia tego zakresu robót. Czy element ten jest do wykonania ? Jeśli tak prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowej obejmującej ten zakres robót.

6.       Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej w dwóch kolorach, czerwonym - ceglastym oraz zielonym. Kolor niebieski jest kolorem droższym, co znacznie podniesie koszt inwestycji.

7.       Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki nawierzchni poliuretanowej na czerwony - ceglasty RAL 3009, zielony RAL 6002 oraz niebieski 5010.

8.       Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o roboty związane z korytowaniem i wywozem urobku pod nawierzchnię z kostki betonowej.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1, 2. Zamawiający wskazuje do realizacji ogrodzenie wykonane z paneli stalowych o parametrach technicznych zgodnych z projektem, nie wyraża zgody na wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej podane w projekcie jako alternatywne.

 

Ad. 3, 4. Podana w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwa nawierzchni jest przykładowa. Powyższy dokument należy czytać razem w sposób nierozerwalny z opisem technicznym projektu budowlanego i opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z tych dokumentów wynika, że Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni poliuretanowej wykonanej techniką natryskową z innych komponentów o tej samej technologii i nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych posiadającą aprobatę techniczną ITB lub zgodność z obowiązującą normą PN : EN. Zamiana nawierzchni wymaga wyprzedzającej akceptacji przez Zamawiającego po przekazaniu przez oferenta/wykonawcę danych dotyczących parametrów technicznych zmienionej nawierzchni.

 

Ad. 5. Do kosztorysu ofertowego należy dodać jako ostatnią dodatkową pozycję: Wypełnienie drenażu pionowego warstwą filtracyjną, kalkulacja własna jm. szt., ilość otworów 666.

 

Ad. 6, 7. W odpowiedzi na pytanie 6 i 7 biorąc pod uwagę mniejszą odporność nawierzchni wykonanej w kolorze niebieskim na promienie UV Zamawiający ustala że nawierzchnia będzie wykonana jako dwubarwna w kolorach:

-          boisko do siatkówki - pozostaje bez zmian kolor ceglasty RAL 2004

-          boiska projektowane do piłki ręcznej i tenisa ziemnego - zamienić na kolor zielony RAL 6018,

-          pozostałe powierzchnie boiska oznaczone kolorem zielonym - zamienić na kolor ceglasty RAL 2004.

 

Ad. 8. Korytowanie pod nawierzchnię z kostki brukowej nie występuje w przedmiarze ze względu na lokalizację nawierzchni, na istniejącej nawierzchni asfaltowej, która przewidziana jest do rozbiórki.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57