MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka
Numer ogłoszenia: 23594 - 2015; data zamieszczenia: 03.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 424022 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka. Boisko sportowe ogólnodostępne przeznaczone będzie do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Boisko projektuje się o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej obwodowo wygrodzone systemowym ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych o wysokości 4,00m. Projektowane boisko sportowe jest obiektem wielofunkcyjnym na którym projektuje się następujące boiska: - do gry w siatkówkę ( pełnowymiarowe) - szt. 1; - do gry w tenisa ziemnego ( pełnowymiarowe) - szt. 1; - do gry w koszykówkę ( treningowe) - szt. 2; - do gry w piłkę ręczną (treningowe) - szt. 1; - ogrodzenie o wys. 4,00 m z 2 furtkami od strony drogi dojazdowej. Boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej z wykorzystaniem istniejącej podbudowy otoczone po obwodzie opaską z kostki brukowej. Elementy wyposażenia boiska demontowalne za wyjątkiem stojaków do koszy. 1. Podstawowe dane techniczne Wymiary i powierzchnie boiska: Wymiary całkowite boiska 20,20 x 39,20 m Wymiary areny boiska o nawierzchni z poliuretanowej 19,00 x 38,00 m Wymiary boiska podstawowego w liniach autowych 14,90 x 34,00 m Wymiary w liniach autowych boisk do : - piłki ręcznej 14,90 x 34,00 m - tenisa ziemnego 10,97 x 23,77 m - siatkówki 9,00 x 18,00 m - koszykówki szer. do wyznaczenia x 15,00 m 2. Dane liczbowe Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia 791,84 m2 w tym: Powierzchnia boiska o nawierzchni syntetycznej 722,00 m2 Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej, 61,90 m2 Długość całkowita ogrodzenia 118,18 mb.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SODEX Sp. z o.o, ul. Dworcowa 22 Złotniki, 62-002 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187317,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 219807,36

-          Oferta z najniższą ceną: 219807,36 / Oferta z najwyższą ceną: 391802,12

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11