MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych
za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy
oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy
w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2015.

Numer ogłoszenia: 28004 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek na rok 2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia: 1. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca: 1) zakupi we własnym imieniu, energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywał będzie prace i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzające do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, w szczególności: a) monitorował infrastrukturę oświetleniową, b) wymieniał źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, c) w przypadku braku technicznej możliwości naprawy wymieniał oprawy oświetleniowe, d) regulował oraz wymieniał uszkodzone elementy aparatury zasilającej i sterowniczej, e) naprawiał lub wymieniał uszkodzone przewody i kable w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, f) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane konstrukcje nośne opraw, g) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane szafki/złącza oświetleniowe, h) zabezpieczał lub wymieniał pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych, i) wykonywał pomiary okresowe -zgodnie z obowiązującymi przepisami, j) zabezpieczał i odtwarzał skutki zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, k) postępował z odpadami - zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) pionował latarnie uliczne, m) zarządzał sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, n) przyjmował zgłoszenia o awariach i prowadził ich rejestr, o) inne wskazane przez Zamawiającego prace, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji. 2. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami, których wyboru dokonywać będzie z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o., ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 447154,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 524000,00

-          Oferta z najniższą ceną: 524000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 524000,00

-          Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

-          1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

-          2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, ponieważ usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Opatówek jest firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., 62 - 800 Kalisz, ul. Wrocławska 70 A z którym Zamawiający musi zawrzeć umowę na usługi oświetleniowe. W związku z tym należy stwierdzić, że tylko ta firma może świadczyć usługi oświetleniowe na obszarze gminy Opatówek. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na usługę oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w obrębie administracyjnym Gminy Opatówek.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57