MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
w miejscowości Chełmce

Numer ogłoszenia: 59703 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37296 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Chełmce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w miejscowości Chełmce gmina Opatówek o wymiarach areny 24,00 x 44,00 m z ogrodzeniem dla boisk sportowych o wys.4,00 m, wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz zagospodarowaniem w elementy małej architektury. Boisko sportowe o charakterze ogólnodostępnym przeznaczone dla lokalnej społeczności miejscowości Chełmce. Projektowane boisko sportowe jest obiektem wielofunkcyjnym na którym projektuje się następujące boiska: - do gry w siatkówkę - szt. 1; - do gry w tenisa ziemnego - szt. 1; - do gry w koszykówkę - szt. 2; - do gry w piłkę ręczną / nożną - szt. 1; 1. Podstawowe parametry i rozwiązania techniczne 1.1 Wymiary areny boiska o nawierzchni syntetycznej 24,00 x 44,00 m. 1.2 Wymiary całkowite boiska 26,96 x 45,55 m. 1.3 Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych: boisko uniwersalne do piłki ręcznej / nożnej 20,00 x 40,00 m - 1 boisko, boisko do siatkówki 9,00 x 18,00 m - 1 boisko, boisko do tenisa ziemnego 10,97 x 23,77 m - 1 boisko, boisko do koszykówki treningowe - 2 boiska. 1.4 Zestawienie elementów wyposażenie sportowego boiska bramki do piłki ręcznej 300 x 200 cm - 2 szt., stojak + tablica + kosz - 4 szt., słupki z siatką do siatkówki - 1 kpl. słupki + siatka do tenisa ziemnego - 1 kpl. 1.5 Ogrodzenie boiska Długość ogrodzenia 143,40 m. Wysokość ogrodzenia 4,00 m. Rozstaw słupów ogrodzenia 2,50 - 2,52 m. Furtka wejścia o wymiarach w świetle 150/200 cm - 2 szt. Brama wjazdowa o wymiarach w świetle 350/300 cm - 1 szt. 2. Rodzaj robót i kolejność ich wykonania Przy budowie boiska przewiduje się wykonanie nw. robót w kolejności ich realizacji: - zdjęcie warstwy roślinnej; - niwelacja terenu; - ścianka ogrodzeniowa; - nasyp kontrolowany z piasku zasypowego; - drenaż pasmowy wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej; - warstwa wyrównująco - odsączającej z piasku; - ułożenie na ławach betonowych obrzeży betonowych boiska; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykopy pod słupy ogrodzenia; - ustawienie i zabetonowanie słupów ogrodzenia boiska; - osadzenie w blokach fundamentowych elementów wyposażenia boisk i małej architektury; - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej; - wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni poliuretanowej; - montaż przęseł ogrodzenia boiska; - montaż wyposażenia boiska...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-860 Suchy Las, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 376131,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 365599,37

-          Oferta z najniższą ceną: 365599,37 / Oferta z najwyższą ceną: 591132,11

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57