MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki.
Numer ogłoszenia: 74770 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki. 1. Parametry techniczne koparko-ładowarki : Koparko-ładowarka kołowa ( rok produkcji 2015 ), spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Masa eksploatacyjna od 8000 do 9200 kg Długość transportowa max 5900 mm. Wysokość transportowa max 3800 mm. Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min. 94 KM przy prędkości obrotowej 2200 obr/min, spełniający wymagania normy STAGE III EU zgodnie z dyrektywą 2004/26/WE. Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie z blokadą tylnego mostu. Koła jezdne przednie nie mniejsze niż 20 cali, koła tylne nie mniejsze niż 26 cali, przednie koła skrętne. Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, pozwalająca na zmianę biegów podczas jazdy z elektronicznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy. Maksymalna prędkość jazdy min. 35 km/h. System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, podającą ciśnienie robocze min. 245 bar o wydatku min. 150 l/min.. Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie. Skrzynka narzędziowa, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 2 szt., instrukcja obsługi w języku polskim, apteczka. Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym i podgrzewaniem. Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, izolację dźwiękochłonną, sygnał dźwiękowy przedni i tylny, bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, wycieraczki, licznik motogodzin, prędkościomierz. 2. Układ ładowarkowy koparko-ładowarki: Układ pływającej łyżki. Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy. Łyżka ładowarkowa dzielona z zębami (otwierana), wielofunkcyjna - możliwość spychania, rozścielania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania.. Łyżka ładowarkowa wyposażona w widły do palet montowane na łyżce. Sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania ( możliwość przełączania : przód, tył, luz w drążku ). Pojemność łyżki ładowarki min. 1,00 m3. Szerokość łyżki ładowarkowej min. 2400 mm. Wysokość załadunku mierzona do osi sworznia obrotu łyżki ładowarki min. 3400 mm. Układ ładowarkowy z pojedynczym siłownikiem zamykanie łyżki. 3. Układ koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : Łyżka podsiębierna, z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika. Układ sterowania za pomocą dźwigni mechanicznych. Ramię koparkowe typu bananowego. Ramię koparkowe wyposażone w szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek.. Łyżka koparkowa o szer. 610 mm oraz łyżka skarpowa koparkowa szer. ok. 1500 mm. Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym). Kąt obrotu łyżki koparki min.205 stopni. 4. Wymagane warunki gwarancji i serwisu : Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy maximum 60 miesięcy. ( Ponieważ gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, termin gwarancji określi sam Dostawca według własnego uznania i preferencji). W cenę maszyny musi być doliczony koszt dojazdu i robocizny do 2000 godzin podczas przeglądów planowanych maszyny. Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona bezpłatnie na miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. 5. Warunki dotyczące leasingu : okres leasingu : 36 miesięcy, wpłata początkowa : 10% ceny oferty, czynsze leasingowe : 35 rat, koszt wykupu : 1 %, ubezpieczenie przedmiotu leasingu wliczone w cenę oferty. 6. Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów, urządzeń, ich oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń zawarte w projekcie jeżeli odnoszą się do nazwy producenta należy rozumieć jako nie gorsze niż. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z szczegółowym opisem opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia koparko-ładowarki wraz z pokazem jej działania przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-3, 66.11.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

-          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

-          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem - poświadczającym lub oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia z którego będzie wynikać, że przedstawione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru). Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat. Z treści wykazu i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

-          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

-          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-          lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców) - załącznik nr 4 do formularza oferty; -Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej stanowiącą załącznik nr 5 do formularza oferty; -charakterystyka techniczna i wyposażenie koparko-ładowarki - załącznik nr 6 do formularza oferty, -projekt umowy leasingowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

-          1 - Cena - 95.00

-          2 - Gwarancja - 5.00

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 7 w godz. 08:00 do 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57