MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 17.04.2015 r.

Zp.In.271.3.2015

 

 

Odpowiedź na pytania oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko ładowarki.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

I. Mając na uwadze, iż art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku o Prawie zamówień publicznych opublikowanej w Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 stanowi, że:

Rozdział 2 Zasady udzielania zamówień publicznych.

Art. 7. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie

zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

Rozdział 2 Przygotowanie postępowania.

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W związku z ogłoszonym przetargiem i sytuacją, w której w sposób jednoznaczny dopuszczacie państwo, jako Urząd Gminy tylko jednego oferenta (marka VOLVO) jako dostawcę maszyny ponieważ zamieszczona specyfikacja na to wskazuje, działacie wbrew ustawie.

 

W związku z tym, czy dopuszczacie państwo maszynę której:

1.       Długość transportowa wynosi 6119 mm.

2.       Układ hydrauliczny który posiada tandemowe pompy zębate gdzie wydatek pompy głównej wynosi 80 l/min. a wydatek pompy drugorzędnej wynosi 62 l co daje 142 l/min.

3.       Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, pozwalająca na zmianę biegów podczas jazdy z elektrycznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy.

4.       Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem mechanicznym.

5.       Szerokość łyżki ładowarkowej 2310 mm.

6.       Kąt obrotu łyżki koparki 196 stopni.

 

II. Prosimy o wyrażenie zgody na nasze pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, które są równoważne z wymaganiami zawartymi w Waszej specyfikacji. Dopuszczając nas do udziału w przetargu z naszą koparko ładowarką, co umożliwi nam wzięcie udziału w przetargu i zaprezentowanie Państwu walorów technicznych i użytkowych produkowanej w naszym zakładzie w ............... maszyny.

1.       Czy zamawiający dopuszcza dostawę koparko ładowarki o długości transportowej 6120 mmm.

2.       Czy zamawiający wymaga by silnik spełniał normy co najmniej EU Stage III lub wyższe.

3.       Czy zamawiający dopuszcza koła jezdne przednie 18 cali gdy koła tylne są 28 cali, a przednie koła skrętne.

4.       Czy zamawiający dopuszcza skrzynie biegów automatyczną przełączalną na półautomatyczny tryb pracy manualny.

5.       Czy zamawiający dopuszcza system hydrauliczny wyposażony w pompę wielotłoczkową o ciśnieniu 230 bar, przy czym ciśnienie robocze z uwagi na zawory regulujące dostosowane jest do potrzeb układu, które wynosi 170 bar dla osprzętu ładowarkowego oraz 190 bar dla osprzętu koparkowego. W przypadku gdy konstrukcja maszyny umożliwia przy tym wydatku i ciśnieniu sprawne działanie układów roboczych maszyny, a tym samym prace koparko ładowarki zgodnie z jej przeznaczeniem z uwagi na dobrane odpowiednie średnice siłowników hydraulicznych dostosowanych do ciśnienia w układzie hydraulicznym.

6.       Czy zamawiający dopuszcza szerokość łyżki ładowarkowej 2300 mm.

7.       Czy zamawiający dopuszcza układ ładowarkowy z dwoma siłownikami zamykania łyżki.

8.       Czy zamawiający dopuszcza wysięgnik koparkowy konwencjonalny (bez banana) gdy jest z wysuwem teleskopowym, a głębokość kopania nim wynosi 6 m.

9.       Czy zamawiający dopuszcza łyżkę koparkową o szerokości 600 mm.

10.   Czy zamawiający dopuszcza kąt obrotu łyżki koparkowej 180 stopni.

 

III. Czy Zamawiający dopuszcza maszynę:

1.       wyposażoną w silnik o mocy 91 KM spełniający normy Stage III b.

2.       wyposażoną w pulpit przedni obrotomierz zamiast prędkościomierza.

3.       wyposażoną w układ ładowarkowy z dwoma równoległymi siłownikami zamykania łyżki.

4.       której kąt otwarcia łyżki koparkowej wynosi 201 stopni.

5.       która nie jest wyposażona w blokadę tylnego mostu.

 

IV. Czy Zamawiający dopuszcza koparko ładowarkę:

1.       wyposażoną w prosty wysięgnik.

2.       ciśnienie robocze 227 bar.

3.       z układem ładowarkowym z dwoma siłownikami zamykania łyżki.

4.       sterowaną za pomocą joysticka.

 

V. W związku z planowanym przystąpieniem ............ do wyżej ogłoszonego przetargu zwracamy się z uprzejma prośbą o przesłanie poniższych dokumentów w celu zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego:

1.       Wniosek o zawarcie umowy finansowania.

2.       Aktualny odpis z rejestru (KRS/Wpis do ewidencji). Regon, NIP.

3.       Tekst jednolity spółki - jeżeli występuje.

4.       Bieżące sprawozdanie finansowe: np. styczeń - luty 2015.

5.       Sprawozdanie finansowe z ostatnich dwóch lat 2014, 2013 wraz z opinia i raportem biegłego jeżeli były badane.

6.       Kopię dowodów osobistych osób reprezentujących Leasingobiorcę.

Wyżej wymienione dokumenty (skany) prosimy przesłać na adres e-mail: ............ .

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. I. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, jasny, precyzyjny i obiektywny zgodnie z zasadą która nakłada na niego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców jednocześnie nie budzący wątpliwości co do tego, że dokument składany na potwierdzenie charakterystyki technicznej i wyposażenia koparko ładowarki będzie dokumentem wymaganym i właściwym co do treści. Opis przedmiotu zamówienia w sposób jasny precyzuje wyposażenie i charakterystykę techniczną koparko ładowarki by Wykonawca składający ofertę mógł wykazać, iż jest zdolny wywiązać się z wykonania zamówienia z należytą starannością, jednocześnie opis ten nie został sformułowany z uprzywilejowaniem jakiegokolwiek Wykonawcy. Wymagania Zamawiającego są uzasadnione jego potrzebami, które mogą nie zostać zaspokojone przy innym sformułowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający opisem przedmiotu zamówienia nie wskazuje na konkretnego Wykonawcę dostawy leasingu koparko ładowarki. Nieuprawnione jest zatem wymaganie od Zamawiającego aby zrezygnował on z ochrony własnych interesów i był zobowiązany do zakupu czegoś co mu nie odpowiada.

 

Ad. I. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zamawiający wyjaśnia, że w wyżej wymienionym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko ładowarki oferty mogą składać wszyscy zainteresowani dostawcy, usługodawcy. Jednocześnie informujemy, że potencjalny dostawca, usługodawca koparko ładowarki powinien spełnić wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności te związane z charakterystyką techniczną i wyposażeniem koparko ładowarki, które zostały opisane w SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dokonuje zmian dotyczących charakterystyki technicznej i wyposażenia koparko ładowarki. Natomiast do zadań komisji przetargowej należeć będzie ocena spełniania tych warunków.

 

Ad. II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak wyżej.

 

Ad. III. 1, 2, 3, 4, 5. Jak wyżej.

 

Ad. IV. 1, 2, 3, 4. Jak wyżej.

 

Ad. V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dokumenty finansowe znajdują się na stronie internetowej www.bip.opatowek.pl w dokumentach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienie publicznego. Pozostałe dokumenty, niezbędne do podpisania umowy, zostaną przedstawione po rozstrzygnięciu postępowania wyłonionemu dostawcy, usługodawcy.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57