MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki

Numer ogłoszenia: 143482 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74770 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki. 1. Parametry techniczne koparko-ładowarki : Koparko-ładowarka kołowa ( rok produkcji 2015 ), spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Masa eksploatacyjna od 8000 do 9200 kg Długość transportowa max 5900 mm. Wysokość transportowa max 3800 mm. Silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min. 94 KM przy prędkości obrotowej 2200 obr/min, spełniający wymagania normy STAGE III EU zgodnie z dyrektywą 2004/26/WE. Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie z blokadą tylnego mostu. Koła jezdne przednie nie mniejsze niż 20 cali, koła tylne nie mniejsze niż 26 cali, przednie koła skrętne. Skrzynia biegów manualna, synchronizowana, pozwalająca na zmianę biegów podczas jazdy z elektronicznym sterowaniem zmiany kierunku jazdy. Maksymalna prędkość jazdy min. 35 km/h. System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, podającą ciśnienie robocze min. 245 bar o wydatku min. 150 l/min.. Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie. Skrzynka narzędziowa, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, pulsujące światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego 2 szt., instrukcja obsługi w języku polskim, apteczka. Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym i podgrzewaniem. Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, izolację dźwiękochłonną, sygnał dźwiękowy przedni i tylny, bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, wycieraczki, licznik motogodzin, prędkościomierz. 2. Układ ładowarkowy koparko-ładowarki: Układ pływającej łyżki. Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy. Łyżka ładowarkowa dzielona z zębami (otwierana), wielofunkcyjna - możliwość spychania, rozścielania, wyrównywania, ładowania, chwytania, kopania.. Łyżka ładowarkowa wyposażona w widły do palet montowane na łyżce. Sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego drążka sterowania ( możliwość przełączania : przód, tył, luz w drążku ). Pojemność łyżki ładowarki min. 1,00 m3. Szerokość łyżki ładowarkowej min. 2400 mm. Wysokość załadunku mierzona do osi sworznia obrotu łyżki ładowarki min. 3400 mm. Układ ładowarkowy z pojedynczym siłownikiem zamykanie łyżki. 3. Układ koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : Łyżka podsiębierna, z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika. Układ sterowania za pomocą dźwigni mechanicznych. Ramię koparkowe typu bananowego. Ramię koparkowe wyposażone w szybkozłącze mechaniczne do wymiany łyżek. Łyżka koparkowa o szer. 610 mm oraz łyżka skarpowa koparkowa szer. ok. 1500 mm. Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym). Kąt obrotu łyżki koparki min.205 stopni. 4. Wymagane warunki gwarancji i serwisu : Gwarancja na przedmiot zamówienia min. 12 miesięcy maximum 60 miesięcy. ( Ponieważ gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, termin gwarancji określi sam Dostawca według własnego uznania i preferencji). W cenę maszyny musi być doliczony koszt dojazdu i robocizny do 2000 godzin podczas przeglądów planowanych maszyny. Wszystkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona bezpłatnie na miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki. 5. Warunki dotyczące leasingu : okres leasingu : 36 miesięcy, wpłata początkowa : 10% ceny oferty, czynsze leasingowe : 35 rat, koszt wykupu : 1 %, ubezpieczenie przedmiotu leasingu wliczone w cenę oferty. 6. Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów, urządzeń, ich oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń zawarte w projekcie jeżeli odnoszą się do nazwy producenta należy rozumieć jako nie gorsze niż. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się z szczegółowym opisem opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia koparko-ładowarki wraz z pokazem jej działania przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-3, 66.11.40.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 336082,37

-          Oferta z najniższą ceną: 336082,37 / Oferta z najwyższą ceną: 336082,37

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57