MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 14.05.2015 r.

Zp.In.271.4.2015

 

 

Odpowiedź na pytania oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek. II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich) odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek".

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

I. W Rozdziale III OPZ pkt. A 2 - Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający wskazał następujące wymogi odnośnie worków:

-          materiał - folia polietylenowa LDPE,

-          pojemność -120 dm3,

-          grubość - co najmniej 60 mikronów,

-          nadruk - worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadów są przeznaczone,

Nadto odnośnie worka brązowego - na odpady zielone (kod 200201) - wskazano, iż worki te zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. Z powyższego zapisu wynika, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zakupić worki brązowe, opatrzone nadrukiem rodzaju odpadu, z odpowiedniego materiału oraz o odpowiedniej pojemności i grubości. Zdaniem Wykonawcy, w celu wyeliminowania nieporozumień, właściciel nieruchomości winien być zobligowany do zakupu worków brązowych u Wykonawcy aktualnie świadczącego usługi odbioru odpadów z nadrukiem logo Wykonawcy na workach. W przypadku worków nie oznakowanych logo Wykonawcy zachodzi uzasadniona obawa, że odpady w nim zgromadzone mogą pochodzić z terenu innej gminy a w takiej sytuacji ich odbiór jest zabroniony zgodnie z obowiązującymi przepisami, albowiem Wykonawca nie może łączyć w jednej partii transportowej odpadów wytworzonych na terenie różnych gmin. W świetle powyższego prosimy o wyjaśnienie:

-          czy Wykonawca ma obowiązek odbierać odpady zielone zgromadzone w workach nie spełniających wyżej wymienionych wymogów ?

 

Powołując się na w/w uzasadnienie Wykonawca wnosi o:

 

uzupełnienie zapisu. OPZ pkt. 2) str. 4 w brzmieniu:

"Urządzenia do gromadzenia odpadów tj. pojemniki i worki, dla nieruchomości zapewni Wykonawca (z wyjątkiem pojemnika na popiół oraz worka brązowego na odpady zielone)"

 

uzupełnienie zapisu OPZ oraz odnośnie charakterystyki worków - str. 5 w brzmieniu:

"worek brązowy - odpady zielone (kod 200201) - odbiór od 1-go kwietnia do 1-go października co dwa tygodnie, worki oznaczone nadrukiem logo Wykonawcy zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt."

 

II. Na str. 5 OPZ Zamawiający zawarł zapis, iż "Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy na każdą nieruchomość instrukcję (ulotkę) uzgodnioną z zamawiającym dotyczącą prawidłowego segregowania. "Należy zaznaczyć, że obowiązek segregowania odpadów nie jest rzeczą nową, ponadto każdy worek jest oznaczony co można a czego nie można do niego wrzucać. Nadto w Rozdziale IV Regulaminu - Zasady zbierania pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych Rozdział 5 - Selektywne zbieranie odpadów komunalnych - Zamawiający szczegółowo opisał tryb prawidłowego segregowania. Z tych względów dostarczanie kolejnych ulotek w tym przedmiocie nie spełni zamierzonego celu a nadto jest to dodatkowy koszt. Wykonawca sugeruje, iż w dobie powszechności Internetu lepszy skutek odniosłoby zamieszczenie uzgodnionej instrukcji na stronach internetowych Zamawiającego i Wykonawcy.

 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu OPZ - str. 5 o treści:

"Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy na każdą nieruchomość instrukcję (ulotkę) uzgodnioną z Zamawiającym dotyczącą prawidłowego segregowania."

 

W miejsce w/w zapisu proponujemy:

"Wykonawca i Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji zamówienia umieści na stronie internetowej instrukcję uzgodnioną z Zamawiającym dotyczącą prawidłowego segregowania."

 

III. Na str. 5 OPZ Zamawiający zawarł zapis, iż "Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę odbioru odpadów z punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów komunalnych z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania usług odbioru i zagospodarowania odpadów należy uwzględnić powyższe warunki. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca dokonywał odbioru odpadów komunalnych wystawionych przed posesją (korzystając z dróg prywatnych - dojazdów do posesji)."

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 7 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Opatówek (Załącznik do Uchwały Nr 253/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 r.):

"7.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie własnej nieruchomości przy granicy z droga publiczna w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne. W przypadku braku dostępu do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem wystawić pojemniki na chodnik lub ulicę/drogę publiczna przed wejściem na teren nieruchomości."

 

Z powyższego wynika, że właściciel posesji ma obowiązek wystawić pojemniki na chodnik lub ulicę/drogę publiczną. Wystawienie pojemników na drogę prywatną nie spełnia w/w obowiązku.

 

IV. W projekcie umowy, w zakresie zmiany jej postanowień - § 13 Zamawiający pominął fakt zmiany cen RIPOK w trakcie wykonywania zamówienia mający istotny wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Wiadomo jest, że podwyżki opłat za przyjęcie odpadów w RIPOK mają miejsce corocznie. Nadto należy spodziewać się znacznych wzrostów opłat środowiskowych za deponowanie odpadów, związanych z uruchamianiem instalacji spalarni odpadów. Przełoży się to również na podwyżki opłat w RIPOK. Z tych względów zawarcie w umowie zapisu o zmianie wynagrodzenia w przypadku zaistnienia w/w podwyżek jest konieczne.

 

Mając na uwadze powyższe wnosimy o:

 

W § 13 Projektu umowy wnosimy o dodanie zapisu ust. 5 o treści:

"5) zmiany stawek opłat za przyjęcie odpadów w Regionalnej instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych,"

 

W § 13 Projektu umowy wnosimy o uzupełnienie zapisu ust. 3:

"3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych w § 13 ust. 1-5 niniejszej umowy oraz innych nieistotnych postanowień umowy."

 

Nadto odnośnie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wnosimy o wyjaśnienie:

-          W oparciu o jakie parametry winna być wyliczona nowa cena wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ?

-          Czy jednym z elementów będzie średnioroczne zatrudnienie?

 

Prosimy o wyjaśnienie: W jaki sposób Zamawiający dokona zmiany wysokości wynagrodzenia w trakcie trwania umowy w przypadku wyżej opisanych zmian?, Zamawiający nie określił średniej ilości osób zatrudnionych, lub ilości osób przewidzianych do wykonywania przedmiotowego zamówienia, zatem jakie parametry będą brane pod uwagę przy wyliczaniu zmian, jaka będzie formuła (wzór) wyliczeń ?

 

W związku z wyznaczeniem terminu składania ofert, wystąpienie o wyjaśnienie zapisów SIWZ stało się konieczne i uzasadnione.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. I. W rozdziale III OPZ punkt A-2 zdanie:

"Urządzenia do gromadzenia odpadów tj. pojemniki i worki dla nieruchomości zapewni Wykonawca z wyjątkiem pojemnika na popiół",

zastępuje się odpowiednio zdaniem o brzmieniu:

"Urządzenia do gromadzenia odpadów tj. pojemniki i worki dla nieruchomości zapewni Wykonawca (z wyjątkiem pojemnika na popiół oraz worka brązowego na odpady zielone)".

Jednocześnie wyjaśniamy, że właściciel nieruchomości ma obowiązek zakupić worki brązowe, opatrzone nadrukiem rodzaju odpadu, z odpowiedniego materiału oraz o odpowiedniej pojemności i grubości.

 

Ad. II., Ad. III. W rozdziale III OPZ punkt A-2 zdania:

"Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia dostarczy na każdą nieruchomość instrukcję (ulotkę) uzgodnioną z zamawiającym dotyczącą prawidłowego segregowania",

"Usługa obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę odbioru odpadów z punktów trudnodostępnych (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu) poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów komunalnych z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji. Kalkulując tabor samochodowy przeznaczony do wykonywania usług odbioru i zagospodarowania odpadów należy uwzględnić powyższe warunki. Zamawiający wymaga również, aby Wykonawca dokonywał odbioru odpadów komunalnych wystawionych przed posesją (korzystając z dróg prywatnych - dojazdów do posesji)."

Zamawiający pozostawia bez zmian jako obowiązujące.

 

Ad. IV. W projekcie umowy § 13 wprowadza się ust. 1a o brzmieniu:

"W związku ze wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia w drodze negocjacji między stronami przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany przez Wykonawcę wzrost kosztów świadczenia usługi, a następnie zatwierdzony przez Zamawiającego".

Poprawiony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma, który należy zaakceptować poprzez złożenie oświadczenia w formularzu oferty jako obowiązujący i załączyć do oferty. Dodatkowo Zamawiający wprowadza w rozdziale I instrukcja dla Wykonawców, inne dokumenty nowy załącznik do SIWZ o numerze 9 jako obowiązujący i należy go dołączyć do oferty w którym Wykonawca wskaże ile osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę będzie zaangażowanych w wykonywanie zadań związanych z realizacją tego zamówienia. W załączniku należy określić funkcje tych osób, wskazać ich wynagrodzenie oraz miesięczny wymiar godzin, które dane osoby poświęcą na wykonywanie zadań związanych z realizacją zamówienia. Na podstawie tych danych do Wykonawcy należeć będzie uzasadnienie i i szczegółowy opis wyliczenia nowych cen a do Zamawiającego zatwierdzenie bądź nie zatwierdzenie tych cen zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i ustawie prawo zamówień publicznych.

Ponadto Zamawiający informuje, że każdy z potencjalnych Wykonawców ma prawo i obowiązek zapoznania się z propozycją zapisów Zamawiającego i zdecydować się czy taki kształt przyszłego stosunku umownego jest dla niego do zaakceptowania czy nie. Zgodnie z art. 353 (1) K.C. Wykonawca ma swobodę zawarcia umowy. Nie można zatem kwestionować umowy wyłącznie dlatego, że mogłaby ona zostać sformułowana korzystniej dla Wykonawcy. To Wykonawca składając ofertę musi wziąć pod uwagę rozszerzony zakres ryzyk i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy kalkulując cenę ofertową.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania

 

Załączniki:

1. Projekt umowy - 1 szt.

2. Wykaz osób zatrudnionych do realizacji zamówienia - 1 szt.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57