MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 09.06.2015 roku

 

Zp.In.271.4.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Opatówek.

II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (stałych odpadów miejskich) odpadów zielonych oraz odpadów wyselekcjonowanych z gniazd do selektywnej zbiórki z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Firma Usługowo Handlowa JARTEX Szczepan Jarantowski

ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz

 

Cena wybranej oferty: 1.438.560,00 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, termin płatności - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

termin płatności

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta

EKO Sp. z o.o.

ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz

315,54

25,00

340,54

2.

Firma Usługowo Handlowa JARTEX

Szczepan Jarantowski

ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz

475,00

25,00

500,00

3.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Spółka Akcyjna

ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

272,13

11,75

283,88

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57