MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej

w miejscowości Szałe, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 125582 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84394 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Budowę boiska wielofunkcyjnego. Boisko sportowe ogólnodostępne przeznaczone będzie do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Boisko projektuje się o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej obwodowo wygrodzone systemowym ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk wielofunkcyjnych o wysokości 4,00 m. Wymiary murawy boiska 22,00 x 46,00 m. Powierzchnia nawierzchni sportowej 1012,00 m2. Powierzchnia użytkowa ogółem 1097,60 m2. 2.Budowę wiat biesiadnych w ilości 2 szt. wyposażonych w ławki i stoły piknikowe w ilości 8 szt. wraz z montażem 14 szt. ławek betonowych z oparciem i koszami na nieczystości w ilości 8 sztuk. Wymiary wiaty po obrysie nawierzchni 5,00 x 5,00 m. Powierzchnia użytkowa wiaty 25,00 m2. 3. Wymianę płotków ogrodzenia wewnętrznego w ilości 103,4 m . 4. Remont budynku sanitariatów. 5. Odtworzenie nasadzeń krzewów - żywopłotów wzdłuż ciągów komunikacyjnych w ilości 78,0 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, działanie Odnowa i rozwój wsi..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          CHEM - TECH Paulina Kaczmarska, ul. POW 36, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 418154,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 381769,44

-          Oferta z najniższą ceną: 381769,44 / Oferta z najwyższą ceną: 495690,48

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57