MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 06.05.2015 roku

 

Zp.In.271.5.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Modernizację bazy rekreacyjno - turystycznej w miejscowości Szałe, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

CHEM - TECH Paulina Kaczmarska, ul. POW 36,

98-300 Wieluń

 

Cena wybranej oferty: 381.769,44 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium: gwarancja/rękojmia

Razem

1.

DRO-MAR Marcin Dróżdż

26-640 Skaryszew,

Makowiec, ul. Radomska 138

292,68

20,00

312,68

2.

FHU DARGO Dariusz Kuś,

62-834 Ceków,

Morawin 2

358,61

20,00

378,61

3.

SODEX Sp. z o.o,

62-002 Suchy Las,

ul. Dworcowa 22, Złotniki

360,96

20,00

380,96

4.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska,

98-300 Wieluń,

ul. POW 36

380,00

20,00

400,00

5.

USŁUGI TRANSPORT HANDEL

Andrzej Podsiadły

98-200 Sieradz, ul Sobieskiego 9

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

WERBUD Roboty Drogowo Budowlane

Piotr Pleśnierowicz,

62-840 Koźminek, Pośrednik 1a

357,96

20,00

377,96

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57