MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 131680 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59887 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym - 1,85 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 12 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe - 7 m 3. USUNIĘCIE KRZEWÓW I KARCZOWANIE PNI - Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni - 0,02 ha 4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV (1850,0 m x 4,0 m + 50 m2 skrzyżowania, łuki poziome) - 7450 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (410,0 m x 4,0 m + 50m2) - 1640 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 lub 0/31,5 cm układana mechanicznie rozściełaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (410,0 m x 4,0 m) - 1640 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 lub 0/31,5 cm układana mechanicznie rozściełaczem grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (1440,0 m x 4,0 m + 50 m2 skrzyżowania, łuki poziome) - 5810 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (1850,0 m x 4,0 m + 50 m2 skrzyżowania, łuki poziome) - 7450 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t (1850,0 m x 3,5 m + 50 m2 skrzyżowania, łuki poziome) - 6525 m2 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi (3700 m2 x 0,1) - 370 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (1850,0 m x 1,0 m x 2) - 3700 m2 6. OZNAKOWANIE PIONOWE - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - 6 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 4 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Zakład Budowlany Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 286781,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 281475,66

-          Oferta z najniższą ceną: 281475,66 / Oferta z najwyższą ceną: 404311,30

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57