MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 21.05.2015 roku

 

Zp.In.271.6.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Michałów Trzeci, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Zakład Budowlany Henryk Mocny, ul. Polna 29,

98-235 Błaszki

 

Cena wybranej oferty: 281.475,66 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium: gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

KAREX, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

63-460 Nowe Skalmierzyce

z/s Ociąż, ul Torowa 16

340,06

20,00

360,06

2.

Roboty Budowlano - Drogowe

Maria Karbowiak BUD TRANS

98-200 Sieradz

ul. Uniejowska 170 A

351,20

20,00

371,20

3.

Zakład Budowlany Henryk Mocny

98-235 Błaszki

ul. Polna 29

380,00

20,00

400,00

4.

Zakład Usługowo Produkcyjny

Roboty Drogowo Budowlane

ROL - DRÓG, Rafał Świątek

62-860 Opatówek, Rajsko 2

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

5.

EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

264,56

20,00

284,56

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo

Usługowe BUDKOM

J. Hofman i K. Kosecki

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 114-120

302,44

20,00

322,44

7.

Zakład Budowlano Drogowy

KALDROG, Damian Dzikowski

62-800 Kalisz

u. Łódzka 196

277,02

12,00

289,02

8.

Skanska S.A. Oddział Budownictwa

Inżynieryjnego w Łodzi

91-402 Łódź, Pomorska 106

adres do korespondencji:

62-751 Stare Miasto, Żdżary 75

320,87

20,00

340,87

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57