MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 22.05.2015 roku

 

Zp.In.271.7.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cienia Pierwsza - Cienia Trzecia, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Konsorcjum Firm:

Roboty Budowlano - Drogowe BUD - TRANS Maria Karbowiak - Lider Konsorcjum

ul. Uniejowska 170 A, 98-200 Sieradz

BUD - TRANS Roboty Drogowe Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

ul. Uniejowska 170 A, 98-200 Sieradz

 

Cena wybranej oferty: 80.215,68 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium: gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Konsorcjum Firm:

Roboty Budowlano - Drogowe

BUD - TRANS Maria Karbowiak -

Lider Konsorcjum

ul. Uniejowska 170 A, 98-200 Sieradz

BUD - TRANS Roboty Drogowe

Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

ul. Uniejowska 170 A, 98-200 Sieradz

380,00

20,00

400,00

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo

Usługowe BUDKOM

J. Hofman i K. Kosecki,

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 114-120

347,36

20,00

367,36

3.

Zakład Budowlano Drogowy

KALDROG, Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

332,80

12,00

344,80

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57