MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek

w miejscowościach: Porwity, Opatówek ul. Parkowa, Porwity - Takomyśle

Numer ogłoszenia: 166960 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74667 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach: Porwity, Opatówek ul. Parkowa, Porwity - Takomyśle.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity-Takomyśle gm. Opatówek 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,38 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 4 szt. - Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni - 0,04 ha 2. POSZERZENIE - Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI - poszerzenia - 220 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 220 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 220 m2 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat II-IV - 1710 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1710 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 1520 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 1520 m2 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi o gr. śr 5 cm - 38 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III - 760 m2 5. OZNAKOWANIE PIONOWE - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - 3 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - 3 szt. II. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Porwity gm. Opatówek 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,48 km - Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów - 960 m2 - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 3 szt. 2. POSZERZENIE - Koryta o głęb. 20 cm przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat. II-IV - 440 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 440 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 440 m2 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat II-IV. - 2160 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wyrównanie istniejącej podbudowy - 2160 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 1920 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 1-2 o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm - 1920 m2 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Obsypywanie krawędzi jezdni z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodem samowyładowczymi do 10 km - 24 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) - 240 m2 5. OZNAKOWANIE PIONOWE - Pionowe znaki drogowe - 3 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 3 szt. III. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Opatówek - ul. Parkowa 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,27 km - Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów - 540 m2 - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 2 szt. 2. ROBOTY ZIEMNE - Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II - 500 m2 - Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV - 460 m2 3. JEZDNIA - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV - 460 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 460 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 460 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 690 m2 - Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - 1150 m2 - Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm - 4 m - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t - 1150 m2 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - 54 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III - 270 m2 5. OZNAKOWANIE PIONOWE - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 2 szt. - Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 - 2 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          ROL DRÓG Zakład Usługowo - Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227136,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 224115,84

-          Oferta z najniższą ceną: 224115,84 / Oferta z najwyższą ceną: 286580,16

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57