MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 22.06.2015 roku

 

Zp.In.271.8.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek

w miejscowościach: Porwity, Opatówek ul. Parkowa, Porwity - Takomyśle".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

ROL - DRÓG Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty: 224.115,84 zł

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne

KAREX, 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 12,

z/siedzibą Ociąż, ul. Torowa 16,

63-460 Nowe Skalmierzyce

372,80

20,00

392,80

2.

SIDROG Sp. z o.o.,

98-235 Błaszki

Domaniew 9

356,59

20,00

376,59

3.

Konsorcjum Firm:

Roboty Budowlano - Drogowe

Maria Karbowiak BUD TRANS -

Lider Konsorcjum

98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 170 A

BUD-TRANS Roboty Drogowe

Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

ul. Uniejowska 170 A, 98-200 Sieradz

354,39

20,00

374,39

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Handlowo Usługowe, BUDKOM

J. Hofman i K. Kosecki,

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 114-120

349,83

20,00

369,83

5.

Zakład Budowlano Drogowy,

KALDROG Damian Dzikowski,

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196.

297,16

12,00

309,16

6.

ROL - DRÓG Zakład Usługowo -

Produkcyjny Roboty Drogowo

Budowlane Rafał Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

380,00

20,00

400,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57