MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 15.06.2015 r.

Zp.In.271.9.2015

 

 

Odpowiedź na pytania oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni ścieków w Opatówku.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

 

I. Firma ........... w związku z ogłoszeniem przetargu na "Dostawę wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni ścieków w Opatówku" zwraca się o zmianę opisu przedmiotu zamówienia i dopuszczenie do udziału w przetargu ofert z prasą sitowo - taśmową o parametrach równoważnych do podanych w opisie przedmiotu zamówienia spełniających parametry technologiczne w nim zawarte, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych art. 29.2 i art. 29.3.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. I. Zamawiający określił przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, jasny, precyzyjny i obiektywny zgodnie z zasadą która nakłada na niego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców jednocześnie nie budzący wątpliwości co do tego, że dokument składany na potwierdzenie charakterystyki technicznej stacji odwadniania osadów ściekowych będzie dokumentem wymaganym i właściwym co do treści. Opis przedmiotu zamówienia w sposób jasny precyzuje charakterystykę techniczną stacji odwadniania osadów ściekowych by Wykonawca składający ofertę mógł wykazać, iż jest zdolny wywiązać się z wykonania zamówienia z należytą starannością, jednocześnie opis ten nie został sformułowany z uprzywilejowaniem jakiegokolwiek Wykonawcy. Wymagania Zamawiającego są uzasadnione jego potrzebami, które mogą nie zostać zaspokojone przy innym sformułowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający, opisem przedmiotu zamówienia, nie wskazuje na konkretnego Wykonawcę dostawy stacji odwadniania osadów ściekowych. Nieuprawnione jest zatem wymaganie od Zamawiającego aby zrezygnował on z ochrony własnych interesów i był zobowiązany do zakupu czegoś co mu nie odpowiada. Zamawiający wyjaśnia, że w wyżej wymienionym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oferty mogą składać wszyscy zainteresowani dostawcy, usługodawcy. Jednocześnie informujemy, że potencjalny dostawca, usługodawca stacji odwadniania osadów ściekowych powinien spełnić wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności te związane z charakterystyką techniczną i technologiczną stacji odwadniania osadów ściekowych, które zostały opisane w SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Ważne jest między innymi to aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania dotyczące kosztów i warunków eksploatacji. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia zwrócił szczególną uwagę na fakt, że eksploatacja przedmiotu zamówienia nie będzie powodowała generowania dużych ilości wody zawracanej do układu technologicznego i oczyszczalnia nie będzie dodatkowo obciążana hydraulicznie. Ponadto wymagana ilość zawiesiny w odcieku nie będzie dodatkowo obciążała oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń. Zamawiający nie dokonuje zmian dotyczących charakterystyki technicznej stacji odwadniania osadów ściekowych. Natomiast do zadań komisji przetargowej należeć będzie ocena spełniania tych warunków.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57