MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 01.07.2015 roku

 

Zp.In.271.9.2015

 

 

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 19.06.2015 ROKU.

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Dostawę wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych

na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku".

 

 

W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty jest:

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

MAREX TECHNOLOGY M. Szymański, A. Szczepański

09-200 Sierpc, ul. Białoskóry 20

 

Cena wybranej oferty: 299.500,00 zł

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 % i termin płatności - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

termin płatności

Razem

1.

MAREX TECHNOLOGY M. Szymański,

A. Szczepański

09-200 Sierpc, ul. Białoskóry 20

380,00

20,00

400,00

2.

PACK TECHNOLOGY

Patryk Tomkowski

09-400 Płock, ul. Kostrogaj 21 lok. 6

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

COMBI Line Sp. z o.o.

86-050 Solec Kujawski

ul. Unii Europejskiej

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

W informacji o wyborze najkorzystniejszej winno być:

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

MAREX TECHNOLOGY M. Szymański, A. Szczepański

09-200 Sierpc, ul. Białoskóry 20

 

Cena wybranej oferty: 299.500,08 zł

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 % i termin płatności - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

termin płatności

Razem

1.

MAREX TECHNOLOGY M. Szymański,

A. Szczepański

09-200 Sierpc, ul. Białoskóry 20

380,00

20,00

400,00

2.

PACK TECHNOLOGY

Patryk Tomkowski

09-400 Płock, ul. Kostrogaj 21 lok. 6

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

COMBI Line Sp. z o.o.

86-050 Solec Kujawski

ul. Unii Europejskiej

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57