MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów

Numer ogłoszenia: 113335 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 765810P Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek - zakres robót obejmuje : 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym - 5,08 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 10 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową - 873 m - Karczowanie pni o średnicy 65 - 75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II - 22 szt. - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - 0,07 ha - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - 500 m - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grubości 6 cm - 200 m2 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległości 5 km - 103,67 m3 - Rozebranie słupków do znaków - 10 szt. - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - 1000 m2 3. REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 52 szt. 4. ROBOTY ZIEMNE - Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - 396,9 m3 - Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku - 279,82 m3 - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu-4000 m 5. PRZEPUSTY DROGOWE - Przepusty rurowe pod drogą - ławy z chudego betonu o Rm 6-9 Mpa wraz z robotami ziemnymi - 2,78 m3 - Przepust rurowy z rur PVC ( nośność do 40 t ) o średnicy 30 cm - 37 m - Ścianki czołowe prefabrykowane C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm-6 szt. 6. KRAWĘZNIKI i OBRZEŻA - Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej - 1033 m - Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem- piaskowej - 179 m - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1220 m - Ława pod krawężniki z betonu C8/10 z oporem - 72,72 m3 7. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY - Ława pod ściek z betonu C8/10 - 20 m3 - Warstwy podsypkowe cementowo - piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 3 cm. - 100 m2 - Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - 500 m 8. WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI ( POSZERZENIA DROGI ) - Koryta o głęb. 30 cm wykonane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat. II -IV wraz z wywozem materiału - 2099,5 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 2099,5 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 2099,5 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 2099,5 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zgęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5 - 10 t. - 2099,5 m2 9. NOWA NAWIERZCHNIA ( ODCINEK GRUNTOWY I ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY ) - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 6260 m2 - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 4617,5 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 8 cm - 6260 m2 10. JEZDNIA - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t - 468,86 t - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,5 kg /m2 - 21430 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zgęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 3000 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zgęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 18430 m2 11. ZJAZDY - Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na całej szerokości - 183 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 183 m2 - Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 183 m2 - Górna warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 183 m2 - Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układanej na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm ( 50% powierzchni ) - 91,5 m2 - Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej układanej na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm ( 50% powierzchni ) - 91,5 m2 12. CHODNIKI - Koryta wykonane ręcznie na całej szerokości chodników, o głębokości 15 cm w gruntach kategorii I-II - 1331 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 1331 m2 - Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 1331 m2 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem ( 70 % powierzchni ) - 931,7 m2 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem ( 30 % powierzchni ) - 399,3 m2 13. BARIERY OCHRONNE - Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 o masie 39,0 kg/m + zakończenia barier. Rozstaw słupków co 4 m. - 94 m 14. OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową - 30 m2 - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 - 20 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30 - 40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 24 szt. - Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej - 50 m2 15. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - 1016 m3 - Plantowanie ( obrobienie na czysto ) poboczy w gruntach kat. I-III - 10160 m2.

II.1.5) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 zł. Słownie: piętnaście tysięcy złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

-          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

-          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania związane z budową lub przebudową dróg ( wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. - brutto każde zadanie. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem poświadczającym lub innym dokumentem, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że zlecone roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru ). Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o poświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Z treści poświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: -kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych ( specjalność drogowa ), Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę o wartości co najmniej 500.000,00 zł. ( słownie: pięćset tysięcy złotych ), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

-          wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

-          wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

-          oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

-          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

-          zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-          lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia - załącznik nr 6 do formularza oferty; -wypełniony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 7 do formularza oferty; -zaparafowany projekt umowy jako załącznik nr 8 do formularza oferty; -wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej stanowiącą załącznik nr 9 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

-          1 - Cena - 95.00

-          2 - Okres gwarancji i rękojmi - 5.00

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych postanowień umowy. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji ORGBUD - SERWIS w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót , to wysokość wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji ORGBUD - SERWIS za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu - w przypadku braku w/w cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia , o czas niezbędny do wykonania zamówień dodatkowych. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy jeżeli WYKONAWCA na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do realizacji żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy WYKONAWCA będzie chciał skorzystać z jego pomocy, to zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na wprowadzenie podwykonawcy do umowy może nastąpić na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 8 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój numer 7 w godz.08:00 do 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62 - 860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój numer 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57