MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko-Sierzchów-Borów

Numer ogłoszenia: 126163 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 113335 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko-Sierzchów-Borów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 765810P Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek - zakres robót obejmuje : 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym - 5,08 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 10 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej wraz z ławą betonową - 873 m - Karczowanie pni o średnicy 65 - 75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II - 22 szt. - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - 0,07 ha - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - 500 m - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grubości 6 cm - 200 m2 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległości 5 km - 103,67 m3 - Rozebranie słupków do znaków - 10 szt. - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km - 1000 m2 3. REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 52 szt. 4. ROBOTY ZIEMNE - Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku na odl. do 5 km sam. samowyład. - 396,9 m3 - Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi z zakupem piasku - 279,82 m3 - Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu-4000 m 5. PRZEPUSTY DROGOWE - Przepusty rurowe pod drogą - ławy z chudego betonu o Rm 6-9 Mpa wraz z robotami ziemnymi - 2,78 m3 - Przepust rurowy z rur PVC ( nośność do 40 t ) o średnicy 30 cm - 37 m - Ścianki czołowe prefabrykowane C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm-6 szt. 6. KRAWĘZNIKI i OBRZEŻA - Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej - 1033 m - Krawężniki betonowe wjazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem- piaskowej - 179 m - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1220 m - Ława pod krawężniki z betonu C8/10 z oporem - 72,72 m3 7. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY - Ława pod ściek z betonu C8/10 - 20 m3 - Warstwy podsypkowe cementowo - piaskowe zagęszczane ręcznie o gr. 3 cm. - 100 m2 - Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - 500 m 8. WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI ( POSZERZENIA DROGI ) - Koryta o głęb. 30 cm wykonane na całej szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego w gruntach kat. II -IV wraz z wywozem materiału - 2099,5 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 2099,5 m2 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 2099,5 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 2099,5 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2, grubość warstwy wiążącej po zgęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5 - 10 t. - 2099,5 m2 9. NOWA NAWIERZCHNIA ( ODCINEK GRUNTOWY I ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY ) - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 6260 m2 - Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 4617,5 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 8 cm - 6260 m2 10. JEZDNIA - Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową dla KR2, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t - 468,86 t - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy: zużycie emulsji 0,5 kg /m2 - 21430 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zgęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 3000 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - asfaltowych dla KR2, grubość warstwy ścieralnej po zgęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t - 18430 m2 11. ZJAZDY - Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III na całej szerokości - 183 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 183 m2 - Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 183 m2 - Górna warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zgęszczeniu 15 cm - 183 m2 - Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej układanej na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm ( 50% powierzchni ) - 91,5 m2 - Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej - czerwonej układanej na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm ( 50% powierzchni ) - 91,5 m2 12. CHODNIKI - Koryta wykonane ręcznie na całej szerokości chodników, o głębokości 15 cm w gruntach kategorii I-II - 1331 m2 - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 1331 m2 - Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. - 1331 m2 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem ( 70 % powierzchni ) - 931,7 m2 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem ( 30 % powierzchni ) - 399,3 m2 13. BARIERY OCHRONNE - Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 o masie 39,0 kg/m + zakończenia barier. Rozstaw słupków co 4 m. - 94 m 14. OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową - 30 m2 - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2 - 20 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30 - 40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 24 szt. - Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej - 50 m2 15. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - 1016 m3 - Plantowanie ( obrobienie na czysto ) poboczy w gruntach kat. I-III - 10160 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1124239,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 1127280,06

-          Oferta z najniższą ceną: 1127280,06 / Oferta z najwyższą ceną: 1326799,65

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57