MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 17.08.2015 roku

 

Zp.In.271.10.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowa drogi gminnej nr 675810P Rajsko - Sierzchów - Borów".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

 

Cena wybranej oferty: 1.127.280,06 zł

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Drogowego S.A.,

62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

246,24

15,00

261,24

2.

Skanska S.A.,

01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9,

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego,

90-212 Łódż, ul. Sterlinga 26

242,14

15,00

257,14

3.

SIDROG Sp. z o.o.,

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

285,00

15,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57