MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek

w miejscowościach : Opatówek ul. Leśna, Rożdżały ul. Słoneczna.

Numer ogłoszenia: 160621 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263362 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach : Opatówek ul. Leśna, Rożdżały ul. Słoneczna..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek w miejscowościach : Opatówek ul. Leśna, Rożdżały ul. Słoneczna - zakres robót obejmuje: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Opatówek ul. Leśna. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,75 km, - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 2 szt. 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm, włączenia w drogi asfaltowe. - 3,0 m. 3. USUNIĘCIE KRZEWÓW I KARCZOWANIE PNI - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni - 0,2 ha, - Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni- 0,25 ha. 4. REMONT CZĄSTKOWY - Wykonanie remontu cząstkowego o nawierzchni tłuczniowej na istniejącej podbudowie o średniej grubości 5 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 - 975,0 m2. 5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 2492,5 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 układana mechanicznie rozściełaczem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 2492,5 m2, - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,7 kg/m2 - 2492,5 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1 o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 2300,0 m2. 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Obsypanie krawędzi jezdni z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - 300 m3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożdżały ul. Słoneczna. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,40 km, - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 4 szt. 2. REGULACJA PIONOWA URZADZEŃ - Regulacja pionowa zasów dla zaworów wodociągowych - 8 szt. 3. USUNIĘCIE KRZEWÓW I KARCZOWANIE PNI - Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60 % powierzchni - 0,2 ha, - Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni- 0,2 ha, - Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 10 cm - 320 m2. 4. ROBOTY ZIEMNE - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15,0 km - koparki o pojemności łyżki 0,60 m3, grunt kat. I-IV - 110,25 m3. - Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, w grunt kat. III-IV - 33,08 m3, - Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w grunt sypki kat. III-V - 33,08 m3, 5. REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH - Remont przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe wraz z robotami ziemnymi - 3,3 m3, - Remont przepustów rurowych z rur PVC nośność min. 40 t ) o średnicy 30 cm - 11m, - Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm lub murowane z bloczków M6 - 2 szt. 6. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - Korytowanie wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I -IV - 1970 m2, - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1970 m2, - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 układana mechanicznie rozściełaczem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 1970 m2, - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,5-0,7 kg/m2 - 2492,5 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR 1 o grubości warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 2300,0 m2. 7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - 40 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy - 400 m2. 8. OZNAKOWANIE PIONOWE - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m 2. - 3 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - 3 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          ROL-DRÓG Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162278,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 149932,21

-          Oferta z najniższą ceną: 149932,21 / Oferta z najwyższą ceną: 248253,30

-          Waluta: PLN .

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57