MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 03.11.2015 roku

 

Zp.In.271.12.2015

 

 

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.10.2015 ROKU.

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Opatówek

w miejscowościach: Opatówek ul. Leśna, Rożdżały ul. Słoneczna".

 

 

W informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty jest:

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

ROL - DRÓG Zakład Usługowo - Produkcyjny

Roboty Drogowo - Budowlane Rafał Światek,

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty: 149.932,21 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Skanska S.A., 01-518 Warszawa,

ul. Gen. Zajączka 9,

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego,

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26

249.96

20,00

269,96

2.

ROL - DRÓG

Zakład Usługowo - Produkcyjny

Roboty Drogowo - Budowlane

Rafał Światek,

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

380,00

20,00

400,00

3.

BUD TRANS

Roboty - Budowlano Drogowe,

98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 170A

228,15

13,33

241,48

 

 

W informacji o wyborze najkorzystniejszej winno być:

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

ROL - DRÓG Zakład Usługowo - Produkcyjny

Roboty Drogowo - Budowlane Rafał Światek,

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty: 149.932,21 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Skanska S.A., 01-518 Warszawa,

ul. Gen. Zajączka 9,

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego,

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26

249.96

20,00

269,96

2.

ROL - DRÓG

Zakład Usługowo - Produkcyjny

Roboty Drogowo - Budowlane

Rafał Światek,

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

380,00

20,00

400,00

3.

BUD TRANS

Roboty - Budowlano Drogowe,

98-200 Sieradz, ul. Uniejowska 170A

229,48

13,33

242,81

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57