MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dnia 22.10.2015 r.

Zp.In.271.13.2015

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przekazuje treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2017 r.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma od zainteresowanych firm następującej treści:

 

Pytania Wykonawcy:

 

Pytanie 1.

Zat. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie właściwej grupy taryfowej. zgodnej z zawartą z OSD umową na dystrybucję energii elektrycznej dla punktów poboru energii Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że zawarcie umów o świadczenie usług dystrybucji oraz procedura zmiany sprzedawcy może nastąpić na obecnych parametrach. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian grupy taryfowej po dokonaniu procesu zmiany sprzedawcy. W przypadku gdy właściwą grupą taryfową jest grupa podana w kolumnie "Taryfa dystrybucyjna" zwracamy się jednocześnie prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

 

Pytanie 2.

Zał. nr 6 do SIWZ - Umowa - 5 ust. 2 - z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny określone w ust. 1 ulegną zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

 

Pytanie 3.

Zał. nr 6 do SIWZ - Umowa - 9 ust. 3 oraz IV.3) Ogłoszenia i Rozdz. 22 pkt. 5 SIWZ - z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT, od dnia wejścia stosownych przepisów w życie oraz bez konieczności uzasadniania wpływu tych zmian na koszt wykonania zamówienia. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: "W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy oraz bez konieczności uzasadnienia na piśmie ich wpływu na koszt wykonania zamówienia".

 

Pytanie 4.

Zał. nr 6 do SIWZ - Umowa - 10 ust. 1,2 i 3 - Informujemy, że zapisy dot. kar umownych wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. W związku z powyższym wnosimy o ich usunięcie.

 

Pytanie 5.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Czy umowy dystrybucyjne Zamawiającego zawarte są na czas określony czy nieokreślony?

b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektryczne)?

d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

 

Pytanie 6.

Zwracamy się z zapytaniem: czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisanie urnowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy, Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa j adres firmy,

- opis punktu poboru,

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina),

- grupa taryfowa (obecna i nowe),

- planowane roczne zużycie energii,

- numer licznika,

- Operator Systemu Dystrybucyjnego,

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy,

- numer aktualnie obowiązującej umowy,

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy,

- numer ewidencyjny PPE,

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy.

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy,

- dokument nadania numeru NIP,

- dokument nadania numeru REGON,

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka,

- dokument potwierdzający umocowanie dane) osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa wart. 5 ust, 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

 

Pytanie 7.

Czy Zamawiający udzieli wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

 

Pytanie 8.

Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

 

Pytanie 9.

Prosimy o podanie brakujących numerów NIP dla poszczególnych podmiotów.

 

Pytanie 10.

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane oraz dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?

 

Pytanie 11.

Czy jest to dla wszystkich PPE kolejna zmiana sprzedawcy? Czy obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne są zawarte na czas nieokreślony? Czy obowiązujące umowy sprzedaży wymagają wypowiedzenia?

 

Pytanie 12.

Kto jest Państwa obecnym sprzedawcą?

 

Pytanie 13.

Nawiązując do ekwiwalentności stron prosimy o uzupełnienie w par. 8 wzoru umowy o następujący ustęp: "Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa Ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od zawarcia Umowy do 31.12.2017 r. od dokonania wypowiedzenia Umowy, W wypadku rozwiązania umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do 31.12.2017 r. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższe] formuły (Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu):

 

OPR = 20 C/t:) * CE

 

OPR - Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu,

CE - przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr ~ do umowy po cenach określonych w § 5 Umowy, w okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen tj. do 31.12.2017 r.

 

Pytanie 14.

Prosimy o dodanie do rozdz. XVI pkt. 2 SIWZ oraz par. 9 wzoru umowy zapisu: W przypadku zmiany wynikającej z przepisów prawa: stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, zawarte w umowie ceny ulegną zmianie stosownie do zmienionych przepisów".

 

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu. umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami. W związku z czym prosimy o przekazanie informacji o sposobie i formie dysponowania obiektami.

 

Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

 

Pytanie 17.

Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz sprzedawcy?

 

Pytanie 18.

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii (miesięczny, dwumiesięczny)?

 

Pytanie 19.

Kto jest aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii?

 

Pytanie 20.

Czy Zamawiający ma obecnie umowy zawarte w akcjach promocyjnych? Jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Czy są one zawarte na czas nieokreślony?

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad. 1.

Zamawiający informuje, obecną grupą taryfową w dystrybucji jest grupa podana w kolumnie "Taryfa dystrybucyjna". Zamawiający informuje, że jego intencją jest uzyskanie jednej "płaskiej" ceny zakupu energii dla wszystkich punktów poboru energii objętych zamówieniem publicznym niezależnie od grupy taryfowej w dystrybucji (jedno- lub dwustrefowej). Dlatego zużycie energii na poszczególne punkty poboru zostało podane bez podziału na strefy.

 

Ad. 2.

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację.

 

Ad. 3.

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację.

 

Ad. 4.

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację.

 

Ad. 5.

a) Umowy dystrybucyjne Zamawiającego zawarte są na czas nieokreślony.

b) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENERGA Obrót S.A.

c) Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony do 31.12.2015 r.

d) Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?

 

Ad. 6., Ad. 9., Ad. 10.

Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dane w wersji elektronicznej.

 

Ad. 7.

Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

 

Ad. 8., Ad. 16.

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

 

Ad. 11.

Dla wszystkich PPE jest to kolejna zmiana sprzedawcy. Umowy dystrybucyjne Zamawiającego zawarte są na czas nieokreślony. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony do 31.12.2015 r. i nie wymagają wypowiedzenia.

 

Ad. 12., Ad. 19.

Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest ENERGA Obrót S.A.

 

Ad. 13.

Zamawiający nie zgadza się na proponowaną modyfikację.

 

Ad. 14.

Zmiany wynikające z przepisów prawa, związane ze zmianą stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, zawarte są w umowie § 5 ust. 2.

 

Ad. 15.

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym, upoważniającym go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. Każdy z Uczestników postępowania, o których mowa w rozdziale III SIWZ, ma prawo do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy.

 

Ad. 17.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wystawiania faktur szacunkowych.

 

Ad. 18.

Dla wszystkich PPE okres rozliczeniowy jest dwumiesięczny, z wyłączeniem z PPE określonym w pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ "Obiekty i budynki Gminy Opatówek - taryfa C11, C21, G11" w poz. 30-31, dla których okres rozliczeniowy jest jednomiesięczny.

 

Ad. 20.

Umowy dystrybucyjne Zamawiającego zawarte są na czas nieokreślony. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony do 31.12.2015 r. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57