MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek

w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r.

Numer ogłoszenia: 173787 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150749 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek, tj. 1. Publiczne Przedszkole w Opatówku, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek 3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku Filia w Sierzchowie, 62-860 Opatówek 4. Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku, ul. Szkolna 7, 62-860 Opatówek 5. Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej, Tłokinia Wielka 87, 62-860 Opatówek 6. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chełmach, Chełmce 3, 62-860 Opatówek 7. Zespół Szkół w Rajsku, Rajsko, 62-860 Opatówek 8. Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Plac Wolności 18, 62-860 Opatówek 9. Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek Całkowite szacunkowe zużycie energii [MWh] w okresie od 01.01.2016 r. r. do 31.12.2017 r. wynosi 2618,960 MWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) zawierający lokalizacje oraz opis punktów poboru energii elektrycznej oraz projekt umowy (załącznik nr 6 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz punktów poboru energii Zamawiającego objętych umową) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Energa Obrót S.A., ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 623859,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 695805,29

-          Oferta z najniższą ceną: 695805,29 / Oferta z najwyższą ceną: 711911,89

-          Waluta: PLN .

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57