MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 03.11.2015 roku

 

Zp.In.271.13.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatówek oraz jednostek

organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2016r. - 31.12.2017r.".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Energa Obrót S.A.,

Aleja Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

 

Cena wybranej oferty: 695.805,29 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Enea S.A.,

ul. Górecka 1,

60-201 Poznań

294,81

294,81

2.

PGE Obrót S.A.,

ul. 8 marca 6,

35-959 Rzeszów

293,22

293,22

3.

Energa Obrót S.A.,

Aleja Grunwaldzka 472,

80-309 Gdańsk

300,00

300,00

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57