MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 17.11.2015 roku

 

Zp.In.271.14.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Opatówek w miejscowościach: Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna oraz Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna dz. nr ew. 276".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX

63-460 Nowe Skalmierzyce

z/s Ociąż ul. Torowa 16

 

Cena wybranej oferty: 276.793,36 zł.

Okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Przedsiębiorstwo

Budownictwa Drogowego S.A.

62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5

352,83

20,00

372,83

2.

Skanska S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26

301,23

20,00

321,23

3.

ROL-DRÓG Zakład Usługowo -

Produkcyjny Roboty Drogowo -

Budowlane Rafał Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

312,06

20,00

332,06

4.

SIDROG Sp. z o.o.

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

301,30

20,00

321,30

5.

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

KAREX, 63-460 Nowe Skalmierzyce

z/s Ociąż ul. Torowa 16

380,00

20,00

400,00

6.

Zakład Budowlany Henryk Mocny

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

350,74

20,00

370,74

7.

Zakład Budowlano Drogowy

KALDROG, Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

280,71

16,00

296,71

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57