MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, 2015.12.08

 

GOPS-0717.1.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków

do szkół na terenie Gminy Opatówek

 

 

Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy- Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

PAPOLI Tomasz Oliwiecki, ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty: 94.080,00 zł

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena- 95%, Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług cateringowych - 5%

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium: cena

Liczba pkt. w kryterium: Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług cateringowych

Razem

1.

PAPOLI Tomasz Oliwiecki

ul. Szkolna 3, 62-860 Opatówek

285

7,5

292,5

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57