Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do:

Szkoły Podstawowej w Opatówku, Gimnazjum w Opatówku,

Zespołu Szkół w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.

Numer ogłoszenia: 310738 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Opatówek , pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do: Szkoły Podstawowej w Opatówku, Gimnazjum w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczniów na niżej wymienionych trasach: 1.Trasa nr 1 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej: Dowóz do szkoły linia I - z terenu miejscowości Dębe Kolonia (pętla) - Kobierno (remiza OSP) - Kobierno (p.Klepanda) - Frankowizna - Słoneczna - szkoła. Razem - 1 kurs dziennie od poniedziałku do piątku. linia II - z terenu miejscowości Szkurłaty - Dębe (kościół) - szkoła. Razem - 1 kurs dziennie od poniedziałku do piątku. linia III - z terenu miejscowości Tłokinia Mała - Rożdżały (p. Niewiadomscy) - Tłokinia Kościelna- Tłokinia Wielka (pętla) - szkoła. Razem - 1 kurs dziennie od poniedziałku do piątku. Powrót ze szkoły linia I - do miejscowości Tłokinia Kościelna- Rożdżały- Słoneczna- Kobierno- Frankowizna-Dębe Kolonia. Razem - 1 kurs dziennie od poniedziałku do piątku. linia II - do miejscowości - Tłokinia Kościelna- Rożdżały- Słoneczna- Kobierno- Frankowizna-Dębe Kolonia - Dębe ( kościół), Szkurłaty . Razem - 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku 2. Trasa nr 2 - przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Rajsku: linia I - z terenu miejscowości Marianów, Ksawerów, Smółki ,Oszczeklin i Dąbrowa. Razem - 4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku (2 kursy do i 2 kursy ze szkoły). linia II - z terenu miejscowości Pietrzyków, Janików, Sierzchów, Rajsko Kolonia, Warszew, Trzęsów - wieś, Marchwacz Kolonia i Krowica Grab. Razem - 4 kursy dziennie od poniedziałku do piątku (2 kursy do i 2 kursy ze szkoły). 3. Trasa nr 3 - przewóz uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Opatówku: linia I - z terenu miejscowości Cienia Trzecia, Cienia Pierwsza, Cienia Folwark i Michałów Drugi. Razem - 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku ( po 1 kursie do i ze szkoły). linia II - z terenu miejscowości Stary Nakwasin (skrzyżowanie), Sierzchów ( poligon skrzyżowanie) i Borów. Razem - 2 kursy dziennie od poniedziałku do piątku ( po 1 kursie do i ze szkoły). linia III -z terenu miejscowości Cienia Druga, Porwity, Takomyśle i Michałów Trzeci. Razem - 3 kursy dziennie od poniedziałku do piątku ( 1 kurs do i 2 kursy ze szkoły). linia IV - z terenu miejscowości Sierzchów. Razem - 3 kursy dziennie(1 kurs do i 2 kursy ze szkoły, w tym jeden kurs powrotny przez Borów). linia V - z terenu miejscowości Józefów ( 3 przystanki tj. obok stacji benzynowej, w centrum wsi i na wylocie w kierunku Opatówka). Razem - 3 kursy dziennie ( 1 kurs do i 2 kursy ze szkoły). Uwaga ! Pojęcie kurs oznacza jednorazowy dowóz lub odwóz uczniów z domu do szkoły lub ze szkoły do domu. Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania usług transportowych na kilku trasach w tych samych godzinach. Podane wyżej ilości kursów są ilościami przewidywanymi do wykonania w roku 2016 i mogą ulec zmianie (zwiększeniu, zmniejszeniu) ze względu na dostosowanie do bieżących potrzeb Zamawiającego. Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek nie gwarantuje ww. ilości kursów. Rozliczanie usług odbywać się będzie wg cen jednostkowych ( za kurs ) określonych w formularzu cenowym i umowie. W wyniku przetargu zostaną zawarte przez Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Opatówek umowy dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Opatówku oraz dla zespołów szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej. Powyższa usługa ma być wykonana autobusami o odpowiednim stanie technicznym, pozwalającymi na bezawaryjne wykonywanie kursów. Jednocześnie usługodawca zobowiązany jest do posiadania taboru zastępczego zapewniającego ciągłość wykonania kursów w przypadku awarii technicznych..

II.1.5) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5 000,00 zł. ( słownie:pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

-          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w treści art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

-          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej co najmniej 1 zamówienie polegające na transporcie publicznym osób tj. na dowozie uczniów do szkół (podstawowych i gimnazjalnych). Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem potwierdzającym, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o dokument jakim jest wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat. Z treści oświadczenia i dokumentów przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał , że posiada potencjał lub ma zapewniony dostęp ( poprzez zawarte umowy dzierżawy, najmu, kupna lub inne) do w pełni sprawnego sprzętu gwarantującego terminowe i jakościowo dobre wykonanie zamówienia: - Autobus minimum - 7 szt. w tym: 4 autobusy na minimum 40 miejsc siedzących i 12 stojących oraz 3 autobusy na minimum 55 miejsc siedzących i 22 stojące. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego wykazu sprzętu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności: - stanowisko - kierowca - prawo jazdy kat. D. - minimum siedem osób. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada opłaconą polisę o wartości co najmniej 300 000,00 zł ( słownie: trzysta tysięcy złotych) a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

-          potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

-          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

-          wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

-          oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

-          opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-          lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-zaparafowany wzór umowy jako załącznik nr 7 do formularza oferty; -wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 8 do formularza oferty; -oświadczenie o posiadaniu transportu, załącznik nr 9, -oświadczenie dotyczące dozoru nad dziećmi, załącznik nr 10. -dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium. -wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej stanowiącą załącznik nr 11 do formularza oferty, -dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia ( jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców ) załącznik nr 12 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

-          1 - Cena - 90.00

-          2 - Serwis - czas podstawienia autokaru zastępczego - 10.00

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje całość kosztów, wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy jest niezależne od poziomu inflacji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia jej zakończenia i może być zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy, a także w razie zajścia okoliczności o których mowa w SIWZ ( Rozdział III ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, pokój nr 22 w godz. 8.00 - 15.00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:45, miejsce: Urząd Gminy, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14, pokój nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27