MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna, gmina Opatówek

Numer ogłoszenia: 188241 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 177773 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna, gmina Opatówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna gm. Opatówek 1.Roboty przygotowawcze - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,34 km - Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 6 szt. 2. Roboty rozbiórkowe - Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm włączenia w drogi asfaltowe - 20 m 3. Roboty remontowe - Remont studzienki rewizyjnej - nowa pokrywa żelbetowa lub żeliwna - 1 szt. 4. Odwodnienie - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. I-II - wykop pod przepust - 6 m3 - Ława pod przepust betonowa z C 8/10 gr.20cm - 0,72 m3 - Przepust z rury PVC o średnicy fi 40cm - 8 m - Ścianki czołowe z gotowych prefabrykatów dla przepustu o śr.fi 40cm - 1 szt. 5. Roboty nawierzchniowe - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 1600.00 m2 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 cm układana mechanicznie rozściełaczem gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 1600.00 m2 - Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy : zużycie emulsji 0,5-0,7kg/m2 - 1600.00 m2 - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1-2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. od 5 - 10 t - 1430.00 m2 6. Oznakowanie pionowe - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - 3 szt. - Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 3 szt. 7. Roboty wykończeniowe - Formowanie poboczy z gruntów kat .III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi o śr. grubości 5cm + roboty ziemne na skarpach - 114 m3 - Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III wraz z uzupełnieniem ziemią - 340 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          ROL-DRÓG Zakład Usługowo Produkcyjny Roboty Drogowo Budowlane Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53406,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 67128,48

-          Oferta z najniższą ceną: 67128,48 / Oferta z najwyższą ceną: 107041,98

-          Waluta: PLN .

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57