MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 17.12.2015 roku

 

Zp.In.271.15.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna

ul. Wiosenna, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

ROL-DRÓG Zakład Usługowo - Produkcyjny

Roboty Drogowo - Budowlane Rafał Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

 

Cena wybranej oferty: 67.128,48 zł.

Okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Skanska S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 9

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26

178,72

15,00

193,72

2.

ROL-DRÓG Zakład Usługowo -

Produkcyjny Roboty Drogowo -

Budowlane Rafał Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

285,00

15,00

300,00

3.

Zakład Budowlano Drogowy KALDROG

Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

275,74

9,00

284,74

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

WADRI Sp. z o.o.

Brzezińskie Holendry 63

62-513 Krzymów

222,70

15,00

237,70

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57