MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 02.02.2016 roku

 

Zp.In.271.1.2016

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Wykonanie robót budowlanych, usług w zakresie napraw i konserwacji

na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2016 roku".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne KAREX

63-460 Nowe Skalmierzyce, z/s Ociąż, ul. Torowa 16

 

Cena wybranej oferty: 142.188,00 zł.

Okres gwarancji i rękojmi - 36 miesięcy.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95,00%. Okres gwarancji i rękojmi - 5,00 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/rękojmia

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

KAREX, 63-460 Nowe Skalmierzyce,

z/s Ociąż, ul. Torowa 16

285,00

15,00

300,00

2.

P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak,

99-200 Uniejów, ul. Sienkiewicza 21

219,34

15,00

234,34

3.

DROMAX Usługi Drogowo - Budowlane

Wojciech Krymarys

Chełmce 51B, 62-860 Opatówek

255,79

12,00

267,79

4.

Zakład Budowlano Drogowy KALDROG

Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196

234,41

15,00

249,41

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2021 14:05:00